Services

SMART NATION

The power of you and us, one of different things Hardware, hardware, hardware, hardware, shaped, shaped One of the best of AIC. 

 

Các giải pháp cho Quốc gia thông minh của AIC xác định ra các tầng bậc thông minh từ cấp quốc gia, đến các vùng và cấp đô thị, đến doanh nghiệp. Xây dựng mạng lưới trung tâm điều hành:

 

Chính phủ

Các bộ ban ngành

Các địa phương

Doanh nghiệp

Cơ sở sản xuất